Desenvolupament Urbanístic de l’àrea de Can Solà

La posada en valor de l’emplaçament es va fonamentar a l’anàlisi dels condicionants comercials tant de l’entorn com de comercial municipal

Emplaçament: Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 37.500 m2
Aparcament: 536 places
Promotor: Solvia Development S.L.
Desenvolupament: 2010
Pressupost: 31.900.000 €
Intervenció: Estudis previs i avanç de avantprojecte; Estudi de viabilitat; Seguiment i al·legacions a la delimitació de la trama urbana consolidada

L’estudi va iniciar-se amb l’objectiu de plantejar una proposta inicial d’encaix arquitectònic per a la parcel·la C2 del sector de Can Solà, a Sant Cugat del Vallès, seguint els criteris sol·licitats pel promotor en relació al programa funcional, les tipologies i altres criteris de disseny, i a partir de l’anàlisi de la legislació vigent, tant urbanística com comercial.

Es va proposar una ordenació segons model de galeria comercial que permetés donar cabuda amb flexibilitat de distribució a establiments comercials de diferents formats i dimensions. D’aquesta manera, la proposta consisteix en un contenidor d’establiments ordenats entorn uns espais comuns, que comparteixen també una sèrie de serveis i equipaments, com les àrees de càrrega i descàrrega i aparcament. La idoneïtat del programa es fonamenta en l’anàlisi del Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de Sant Cugat del Vallès (POEC), al qual es destacava el dèficit del municipi en quant al nombre d’establiments comercials i superfície de venda, especialment en allò referent a l’oferta no alimentària.

Paral·lelament, es va dur a terme un informe se que avalava la idoneïtat d’incorporar l’àmbit de Can Solà dins la Trama Urbana Consolidada que estava tramitant l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, com a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres