Pla Director de Remodelació del Nucli Antic de Molins de Rei

L’estudi estableix les directrius que ordenaran l’actuació de remodelació del nucli històric, que serà desplegada mitjançant posteriors instruments urbanístics

Emplaçament: Molins de Rei | Barcelona | Catalunya
Superfície : 83.673 m2
Promotor: Ajuntament de Molins de Rei
Desenvolupament: 2006-2007
Intervenció: Estudi urbanístic

A iniciativa de l’Ajuntament de Molins de Rei, i amb el suport de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya, es va dur a terme un estudi d’anàlisi i desenvolupament del programa d’actuació per a la remodelació del casc antic del municipi, que es va configurar en el present Pla Director.

L’important creixement urbà en èpoques passades va ser acompanyat de certa fragmentació i dispersió en el tractament dels espais urbans del nucli històric. Amb aquest punt de partida, el pla pretenia incidir sobre el paisatge i el patrimoni urbà, de cara a millorar la seva imatge formal, atenent a la seva situació com a pol de serveis i identitat urbana. A tal efecte, les propostes es plantegen amb la previsió d’un posterior desplegament escalonat en el temps, mitjançant l’ús de diversos instruments urbanístics, com són modificacions del planejament general, ordenances del paisatge urbà o avantprojectes i projectes d’execució d’obres d’urbanització de diferents trams de l’espai públic.

La metodologia es fonamentava en la voluntat de síntesi global de les diverses variables que incidien en l’àmbit urbà, amb l’objectiu d’identificar debilitats i oportunitats. El document ofereix un assortit de directrius que contribueixen a disminuir les debilitats identificades i a potenciar les oportunitats existents.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres