Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell

El pla fuig de la consideració de patrimoni com enumeració dels elements: el concep de manera global, incloent les seves vessants arquitectònica, arqueològica i mediambiental

Emplaçament: Sabadell | Barcelona | Catalunya
Promotor: Ajuntament de Sabadell
Desenvolupament: 2003-2005
Intervenció: Configuració del catàleg de patrimoni i col·laboració en la redacció del pla

El mètode utilitzat fins el moment en els plans de protecció del patrimoni, fonamentalment arquitectònics, es basava en una enumeració individualitzada dels elements destacats en la construcció de la ciutat, donant com a resultat una selecció que responia a característiques més pròpies de la Història de l’Art Clàssic que de l’evolució urbana.

El present pla pretén assajar un nou mètode d’elaboració del sistema de conservació del patrimoni, amb dos objectius clarament definits. En primer lloc, seleccionar i protegir, no tant l’element individual sinó el territori com a plataforma dels episodis de la història humana. I en segon lloc, entendre el patrimoni en un sentit ampli i global, que inclou totes les vessants que condicionen la concepció patrimonial: arquitectònica, arqueològica i mediambiental.

En coordinació amb els tècnics municipals, Pb2 va participar, d’una banda, en l’elaboració del catàleg dels elements a protegir, incidint sobretot en aquells que pertanyien al patrimoni arquitectònic, i en la concreció dels seus valors i nivells de protecció; i de l’altra, en la definició de les directrius que havien de seguir les intervencions sobre aquests elements.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres