Assessorament a la ordenació d’Equipaments Comercials de Catalunya

L’aprovació de la Directiva Bolkestein europea va fomentar i condicionar l’actualització de la legislació autonòmica en matèria d’ordenació d’equipaments comercials

Emplaçament: Catalunya
Promotor: Generalitat de Catalunya
Desenvolupament: 2008

Aquests treballs van consistir en dur a terme l’assessorament en la programació dels usos comercials en el territori, plantejats des de la perspectiva de l’urbanisme i l’ordenació del territori, amb la voluntat d’analitzar nous paràmetres per a la regulació de la implantació d’establiments comercials Catalunya.

L’assessorament es va fonamentar en analitzar quins eren, diens l’urbanisme, els paràmetres que permetien la implantació comercial dins les diferents tipologies del territori, revisant la normativa existent en matèria d’equipaments comercials a efectes de determinar quines directrius existents en aquesta es trobaven en sintonia amb la Directiva europea 123/2006/CE (‘directiva Bolkestein’) i eren susceptibles de servir de guia o de condicionar la nova ordenació comercial configurada mitjançant la normativa urbanística.

En tot el procés va ser necessari considerar la importància de les trames urbanes consolidades (TUC) com a elements condicionants per a la ubicació de determinades implantacions comercials, així com la regulació de l’ampliació de trames ja definides i els criteris d’ocupació existents.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres