Rehabilitació I Ampliació de l’IES d’aran

El nou volum del gimnàs, amb una potent coberta, es configura com un element singular de formalització orgànica que s’assembla, per analogia, a l’estructura interna d’una tortuga

Emplaçament: Vielha | Lleida | Catalunya
Superfície construïda: 4.495 m2 (rehabilitació) i 1.285 m2 (ampliació)
Promotor: GISA – Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Intervenció: Avantprojecte. Projecte Bàsic, Projecte d’Execució i direcció d’obra
Desenvolupament: 2004-
Pressupost: 3.320.000 € (rehabilitació); 1.545.000 € (ampliació)

L’edifici original, de planta rectangular, comptava amb planta baixa i cinc plantes pis, i l’accés situat a la segona planta a la testera sud. La potent coberta inclinada de pissarra condicionava les dues plantes superiors, de menor superfície. La circulació vertical es duia a terme per una única escala central, mentre que les horitzontals es desenvolupaven per la façana oest. Les aules i d’altres estàncies docents s’ubicaven a la façana est.

El projecte va contemplar el condicionament de l’actual edifici, amb una redistribució de les necessitats d’ús, i l’ampliació del mateix mitjançant un nou volum situat al nord, que albergaria les dependències relacionades amb l’esport. Ambdós edificis es connecten mitjançant una passarel·la a la primera planta que cobreix el nou accés porticat a la planta baixa. A més, es dota l’actual edifici d’una nova escala al seu extrem sud que garanteix l’adequació del centre a la normativa contra incendis.

El volum del gimnàs es concep com un element singular de formalització orgànica, cercant l’analogia amb l’estructura d’una tortuga. Està pautat per un sistema de pòrtics transversals de fusta laminada sobre una gelosia metàl·lica longitudinal, i cobert per una closca de pissarra que s’aixeca lleugerament a les testeres per tal de permetre la il·luminació de la rampa d’accés a l’oest, i del gimnàs a l’est. El control minuciós dels costos de construcció va permetre mantenir el pressupost previst tot i la singularitat de la proposta.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres