Edifici residencial a Gran Via / Rambla

La proposta per un immoble de 35 habitatges aconsegueix un edifici de referència arquitectònica amb paràmetres òptims d’habitabilitat i una revaloració de l’emplaçament

Emplaçament: Sabadell, Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 6.362 m2
Promotor: Taliesin Uno Inmmobiliaria, S.L.

Desenvolupament: 2006-2008
Intervenció: Modificació del planejament urbanístic general. Avantprojecte i Projecte Bàsic

L’àmbit, 800 m2 i amb preexistència de cases unifamiliars entre mitgeres, es troba situat a una cruïlla emblemàtica de la ciutat, la confluència entre l’eix cívic de la Rambla i la Gran Via de Sabadell, dues vies rellevants i amb una amplada considerable. Ja des de la concepció inicial, i mitjançant la modificació de planejament urbanístic, l’objectiu de Pb2 va ser el d’aconseguir donar resposta a la singularitat del lloca amb una proposta que es convertís en referència municipal, sense renunciar a uns paràmetres òptims d’habitabilitat dels habitatges i a la millora de la qualitat espacial de l’entorn. Aquesta aposta, a més, aconseguiria donar valor a l’emplaçament mitjançant la reordenació de l’edificabilitat permesa pel planejament inicial.

D’aquesta manera, l’edifici ve definit per un sòcol comercial continu de planta baixa i altell, sobre el que descansa un volum de 13 plantes destinades a habitatge, on les set primeres es complementen amb un altre volum adossat a la mitgera d’un edifici plurifamiliar adjacent. Les plantes s’agrupen en paquets de dos o tres que es mouen entre elles, introduint un joc d’ombres que dóna dinamisme al conjunt. El volum principal disposa, a totes les seves plantes, de terrasses perimetrals a mode de filtres entre exterior i interior, envoltades per elements verticals mòbils que actuen com a protectors solars i, a la vegada, reguladors de privacitat i vistes.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres