Àrea residencial estratègica de Mollerussa

El criteri clau per a l’ordenació de les ARE va ser el foment de la riquesa i diversitat en les tipologies edificatòries, en els espais públics, els serveis i els usos

Emplaçament: Mollerussa | Lleida | Catalunya
Superfície construïda: 172.498 m2
Promotor: Institut Català del Sòl (Incasòl)

Desenvolupament: 2008-2009
Pressupost: 13.430.500 € (urbanització)
Intervenció: Redacció de documents de planejament derivat i projecte d’urbanització

El Decret Llei 1/2007 de la Generalitat de Catalunya, de 16 d’octubre de mesures urgents en matèria urbanística, va introduir la figura de les àrees residencials estratègiques amb l’objectiu de pal·liar el dèficit de sòl residencial que es va acusar els darrers temps de l’anterior cicle immobiliari.

Una de les àrees residencials estratègiques incloses en el Pla Director que les ordenava va ser la de Mollerussa, desenvolupada per Pb2. Aquesta àrea es convertirà en un àmbit de nou creixement residencial del nucli urbà d’aquest municipi al seu límit nord-est. Té una superfície de més de 21 hectàrees, en les que està previst construir 1.617 habitatges, dels quals 850 seran de règim protegit.

El repte més important va ser el de poder desenvolupar una implantació urbana de grans dimensions que integrés el nou creixement residencial en el teixit urbà, fomentant la riquesa i diversitat en les tipologies edificatòries, en els espais públics, en els serveis i en els usos. Es va pretendre també que l’actuació tingués identitat pròpia i que es convertís en un element de transició entre la ciutat i el camp.

El projecte dut a terme té en compte les previsions relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics externs a l’actuació, així com les característiques generals de les obres d’urbanització en els seus aspectes funcionals, formals i constructius.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres